Artikel 6.  Stemming.  (art. 21 Statuten)

  1. Bij schriftelijke stemmingen zijn als ongeldige stemmen aan te merken:
  • stemmen door niet leden uitgebracht;
  • stemmen door geschorste leden uitgebracht;
  • stemmen die niet tijdig zijn uitgebracht;
  • stemmen die niet aan de vooraf gestelde vormvereisten voldoen;
  • stemmen die uitgebracht zijn op niet voorgedragen personen.
  1. De stemming inzake verkiezing van personen geschiedt per vacature.

Schriftelijke stemmingen geschieden ten overstaan van een stembureau, dat bestaat uit tenminste twee stemopnemers.

Zij die bij de stemming zijn betrokken treden niet op als stemopnemer.