Artikel 5.  Algemene vergadering.  (art. 20 Statuten)

 1. Minimaal 14 dagen voor de algemene ledenvergadering stuurt het bestuur de uitnodiging           per post c.q. E-mail naar de leden, tevens mogen andere poststukken ook per E-mail verzonden worden;
 2. In de uitnodiging worden in ieder geval vermeld:
 • dag, datum, tijd en plaats van de algemene vergadering;
 • de agenda met de te behandelen onderwerpen.
 1. Op de agenda voor de algemene vergadering zullen in ieder geval worden geplaatst:
 • vaststelling van de notulen van de laatst gehouden vergadering;
 • in geval van verkiezing van personen: de op een voordracht geplaatste personen;
 • de door bestuur en/of leden ingediende voorstellen;
 • de verkiezing van de kascontrolecommissie;
 • de rondvraag.
 1. De voorzitter van de vereniging draagt zorg voor de handhaving van de orde tijdens de vergadering. Hij is bevoegd, wanneer de orde op enigerlei wijze wordt verstoord, hen die dit doen, te doen vertrekken.
 2. De secretaris van de vereniging draagt zorg voor de aanwezigheid van een presentatielijst, welke door de aanwezige leden getekend dient te worden en waarop de afmelding(en) worden aangetekend.

Hij controleert de juistheid ervan.

 1. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, geen bestuursleden zijnde. Elk jaar treedt één lid af volgens rooster.

De leden van de kascontrolecommissie mogen maar twee jaar achtereen in functie zijn.