Artikel 4.  Bestuur.  (art. 13-16 Statuten)

 1. Aantal leden.
  Het bestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige natuurlijke personen, te weten: Eén voorzitter, één penningmeester en één secretaris. Zonodig kan het bestuur door de algemene vergadering worden uitgebreid, doch steeds met een even aantal personen.
 2. Vergadering en besluitvorming van het bestuur.
  – Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, doch minimaal tweemaal per jaar;
  – De voorzitter roept het bestuur bijeen. Ook kunnen twee of meer bestuursleden de voorzitter schriftelijk verzoeken een bestuursvergadering bijeen te roepen onder

vermelding van de te behandelen onderwerpen.

De voorzitter dient binnen één week te laten weten aan de verzoekers, wanneer de vergadering zal plaats vinden.

 1. Taken van het bestuur.
  1. De taak van de voorzitter is:
 • toezicht houden op het handhaven van de statuten en reglementen en op het uitvoeren van besluiten;
 • algehele leiding binnen de vereniging;
 • het leiden van de bestuurs- en algemene vergaderingen;
 • het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechten, samen met een ander bestuurslid.
  1. Bij een driehoofdig bestuur is de penningmeester tevens vice-voorzitter.

De taak van de vice-voorzitter is:

 • bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn taken over.
  1. De taak van de secretaris is:
 • het beheren van het archief;
 • het maken van de notulen der vergaderingen van de vereniging;
 • het verzorgen van de correspondentie;
 • het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de algemene vergadering.
  1. De taak van de penningmeester is:
 • het dagelijks beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie;
 • het innen van vorderingen en het betalen van schulden;
 • het opstellen van het financieel jaarverslag;
 • het opstellen van de jaarlijkse begroting;
 • zorg dragen dat de algemene vergadering zich altijd op de hoogte kan stellen van de financiële toestand van de vereniging;
 • het beheren van de eigendommen der vereniging en de zorg voor onderhoud en vervanging ervan.