Artikel 2.  Contributie.  (art. 8 Statuten)

  1. De contributie dient voor het gehele jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Leden die dat te kennen hebben gegeven kunnen de contributie per halfjaar, kwartaal of per maand vooruit betalen, doch zij zijn gehouden – ook na opzegging van het lidmaatschap –  de contributie voor het lopende boekjaar in zijn geheel te voldoen.
  2. Leden die tijdens het lopende verenigingsjaar lid worden van de vereniging mogen één maand gratis mee oefenen. Zij betalen voor de resterende “x” maanden van het verenigingsjaar “x”/12 maal de jaarcontributie. De betaling geschiedt door overschrijving op bankrekeningnummer: NL 55 RABO 0128 4152 31 van de Rabobank te Nederweert ten gunste van “D.T. 1999”.