Artikel 1.   Aanmelden leden.  (art. 7 Statuten)

  1. Een aanvraag om toelating tot lid van de vereniging dient kenbaar te zijn ondertekend door aanvrager en bij een minderjarige door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
  2. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van de aanvraag over de toelating.
  3. Bij afwijzing door het bestuur is beroep mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering. Betrokkene dient binnen één maand na datum van de afwijzing schriftelijk te vorderen, dat over de aanvraag om toelating tot de vereniging door de algemene vergadering zal worden beslist.
  4. De toelating of afwijzing is onherroepelijk indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden zich bij schriftelijke stemming hierover uitspreekt. Van dit besluit wordt betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand schriftelijk in kennis gesteld
  5. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken.
  6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
  7. Deelname aan het sporten, aan uitwisselingen en overige toernooien e.d. zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Artikel 1a. Aanmelden steunende leden.

Tevens is er een mogelijkheid om steunend lid te worden zodat men toch bij de vereniging betrokken wordt/blijft.