Huishoudelijk Reglement

“Dynamisch Tennis 1999”

Artikel 1.   Aanmelden leden.  (art. 7 Statuten)

 1. Een aanvraag om toelating tot lid van de vereniging dient kenbaar te zijn ondertekend door aanvrager en bij een minderjarige door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van de aanvraag over de toelating.
 3. Bij afwijzing door het bestuur is beroep mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering. Betrokkene dient binnen één maand na datum van de afwijzing schriftelijk te vorderen, dat over de aanvraag om toelating tot de vereniging door de algemene vergadering zal worden beslist.
 4. De toelating of afwijzing is onherroepelijk indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden zich bij schriftelijke stemming hierover uitspreekt. Van dit besluit wordt betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand schriftelijk in kennis gesteld
 5. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 7. Deelname aan het sporten, aan uitwisselingen en overige toernooien e.d. zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Artikel 1a. Aanmelden steunende leden.

Tevens is er een mogelijkheid om steunend lid te worden zodat men toch bij de vereniging betrokken wordt/blijft.

Artikel 2.  Contributie.  (art. 8 Statuten)

 1. De contributie dient voor het gehele jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Leden die dat te kennen hebben gegeven kunnen de contributie per halfjaar, kwartaal of per maand vooruit betalen, doch zij zijn gehouden – ook na opzegging van het lidmaatschap –  de contributie voor het lopende boekjaar in zijn geheel te voldoen.
 2. Leden die tijdens het lopende verenigingsjaar lid worden van de vereniging mogen één maand gratis mee oefenen. Zij betalen voor de resterende “x” maanden van het verenigingsjaar “x”/12 maal de jaarcontributie. De betaling geschiedt door overschrijving op bankrekeningnummer: NL 55 RABO 0128 4152 31 van de Rabobank te Nederweert ten gunste van “D.T. 1999”.

Artikel 3.  Einde lidmaatschap.  (art. 11 en 12 Statuten)

Indien een lid door verhuizing buiten de gemeente Nederweert op een afstand van 25 km of meer van die gemeente komt te wonen vervalt op zijn verzoek de opzegtermijn. Het lidmaatschap wordt alsdan op zijn verzoek met onmiddellijke ingang beëindigd.

Artikel 4.  Bestuur.  (art. 13-16 Statuten)

 1. Aantal leden.
  Het bestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige natuurlijke personen, te weten: Eén voorzitter, één penningmeester en één secretaris. Zonodig kan het bestuur door de algemene vergadering worden uitgebreid, doch steeds met een even aantal personen.
 2. Vergadering en besluitvorming van het bestuur.
  – Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, doch minimaal tweemaal per jaar;
  – De voorzitter roept het bestuur bijeen. Ook kunnen twee of meer bestuursleden de voorzitter schriftelijk verzoeken een bestuursvergadering bijeen te roepen onder

vermelding van de te behandelen onderwerpen.

De voorzitter dient binnen één week te laten weten aan de verzoekers, wanneer de vergadering zal plaats vinden.

 1. Taken van het bestuur.
  1. De taak van de voorzitter is:
 • toezicht houden op het handhaven van de statuten en reglementen en op het uitvoeren van besluiten;
 • algehele leiding binnen de vereniging;
 • het leiden van de bestuurs- en algemene vergaderingen;
 • het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechten, samen met een ander bestuurslid.
  1. Bij een driehoofdig bestuur is de penningmeester tevens vice-voorzitter.

De taak van de vice-voorzitter is:

 • bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn taken over.
  1. De taak van de secretaris is:
 • het beheren van het archief;
 • het maken van de notulen der vergaderingen van de vereniging;
 • het verzorgen van de correspondentie;
 • het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de algemene vergadering.
  1. De taak van de penningmeester is:
 • het dagelijks beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie;
 • het innen van vorderingen en het betalen van schulden;
 • het opstellen van het financieel jaarverslag;
 • het opstellen van de jaarlijkse begroting;
 • zorg dragen dat de algemene vergadering zich altijd op de hoogte kan stellen van de financiële toestand van de vereniging;
 • het beheren van de eigendommen der vereniging en de zorg voor onderhoud en vervanging ervan.

 

Artikel 5.  Algemene vergadering.  (art. 20 Statuten)

 1. Minimaal 14 dagen voor de algemene ledenvergadering stuurt het bestuur de uitnodiging per post c.q. E-mail naar de leden, tevens mogen andere poststukken ook per E-mail verzonden worden;
 2. In de uitnodiging worden in ieder geval vermeld:
 • dag, datum, tijd en plaats van de algemene vergadering;
 • de agenda met de te behandelen onderwerpen.
 1. Op de agenda voor de algemene vergadering zullen in ieder geval worden geplaatst:
 • vaststelling van de notulen van de laatst gehouden vergadering;
 • in geval van verkiezing van personen: de op een voordracht geplaatste personen;
 • de door bestuur en/of leden ingediende voorstellen;
 • de verkiezing van de kascontrolecommissie;
 • de rondvraag.
 1. De voorzitter van de vereniging draagt zorg voor de handhaving van de orde tijdens de vergadering. Hij is bevoegd, wanneer de orde op enigerlei wijze wordt verstoord, hen die dit doen, te doen vertrekken.
 2. De secretaris van de vereniging draagt zorg voor de aanwezigheid van een presentatielijst, welke door de aanwezige leden getekend dient te worden en waarop de afmelding(en) worden aangetekend.

Hij controleert de juistheid ervan.

 1. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, geen bestuursleden zijnde. Elk jaar treedt één lid af volgens rooster.

De leden van de kascontrolecommissie mogen maar twee jaar achtereen in functie zijn.

 

Artikel 6.  Stemming.  (art. 21 Statuten)

 1. Bij schriftelijke stemmingen zijn als ongeldige stemmen aan te merken:
 • stemmen door niet leden uitgebracht;
 • stemmen door geschorste leden uitgebracht;
 • stemmen die niet tijdig zijn uitgebracht;
 • stemmen die niet aan de vooraf gestelde vormvereisten voldoen;
 • stemmen die uitgebracht zijn op niet voorgedragen personen.
 1. De stemming inzake verkiezing van personen geschiedt per vacature.

Schriftelijke stemmingen geschieden ten overstaan van een stembureau, dat bestaat uit tenminste twee stemopnemers.

Zij die bij de stemming zijn betrokken treden niet op als stemopnemer.

 

Artikel 7.  Representatie.

De vereniging kent representatie binnen en buiten de vereniging.

Representatie buiten de vereniging geschiedt alleen bij gelegenheden waarvoor de vereniging een uitnodiging heeft ontvangen en de afzender(s) een directe zakelijke en/of sportieve relatie met de vereniging heeft (hebben).

Representatie binnen de vereniging geschiedt wanneer ten aanzien van een lid een ingrijpende gebeurtenis plaats vindt en het bestuur daarvan op de hoogte wordt gebracht, zoals bij:

 • Geboorte …………………………………………………..
 • Huwelijk ………………………………………………….
 • Huwelijksfeest 25, 40 en 50 jaar ………………………….
 • Ziekenhuisopname of ziekte naar oordeel van het bestuur..
 • Overlijden van het lid ……………………………………..
 • Aftreden van een bestuurslid op eigen verzoek …………..
 • Afscheid van een lid, dat naar het oordeel van het bestuur,

zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de vereniging.

 

Het te besteden zal door het bestuur worden vastgesteld.

 

Artikel 8.  AVG Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Als vereniging zorgen wij ervoor dat de leden hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens goed kunnen uitoefenen. De leden hebben de volgende rechten:

Recht op inzage
Indien een lid vraagt om inzage moet je het lid kunnen laten weten: of je zijn persoonsgegevens gebruikt en zo ja, om welke gegevens het gaat; wat het doel is van het gebruik; aan wie je de gegevens nog meer hebt verstrekt; wat de herkomst van de gegevens is (indien de herkomst bekend is).

Recht op correctie en verwijdering
Een lid mag een correctie aanvragen als: zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn; de persoonsgegevens van het lid onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; zijn persoonsgegevens op een of andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Recht om vergeten te worden
Het lid heeft het recht om te eisen dat de vereniging de verwijdering doorgeeft aan alle organisaties die deze gegevens van de vereniging hebben gekregen. Dit moet vervolgens ook aan het lid kunnen worden bewezen dat deze gegevens verwijderd zijn. Dit recht is niet ‘absoluut’. D.T. 1999 zal eerst eisen dat leden eerst al hun schulden aan de vereniging voldoen, voordat alle persoonsgegevens van het lid worden verwijderd.

D.T. 1999 wil de persoonsgegevens, ingevuld op het inschrijfformulier door lid, verwerken in de administratie om zodoende een correcte administratie te kunnen voeren.

D.T 1999 wil foto’s en filmpjes plaatsen op internet en sociale media ter promoting van de sport en onze verenging. Lid gaat akkoord dat er beelden worden gemaakt en gepubliceerd.

Lid dient bij inschrijving kenbaar te maken akkoord te gaan met ons AVG beleid door ondertekening van het inschrijfformulier. Indien lid dit niet wil ondertekenen, zal het bestuur beslissen of lid wordt toegelaten en/of maatregelen genomen dienen te worden.

Laatstelijk gewijzigd is AVG (art. 8) toegevoegd en bekrachtigd in de ALV van 10 maart 2020.

Getekend te Nederweert, op … mei 2009.

Secretaris,                                                                        Voorzitter,

J.F.M. Looijen                                                                 M.H.M. Reijnders

 

Petra van Gog